Oppholdsbetaling i Barnehagen

Foreldrebetaling i barnehagen følger utdanningsdirektoratets prissetting på barnehageplass. De gjeldende nasjonale satsene kan du se ved å følge DENNE linken.

BETALINGSREGLEMENT FOR BRATTÅS BARNEHAGE AS

Brattås barnehage følger de enhver tids gjeldene regelverk om foreldrebetaling som er fastsatt av lokale og nasjonale myndigheter.

Innkreving av foreldrebetaling:

Brattås Barnehage krever inn foreldrebetaling for 11 måneder i løpet av et kalenderår. Juli er betalingfri måned. Makspris på barnehageplass er fastsatt gjennom” forskrift om foreldrebetaling §1” etter gjeldende sats fra utdanningsdirektoratet.eks. kostpenger.

Følgende rutiner foreligger:

1.  Betaling skjer forskuddsvis innen den 1. i måneden. Faktura  utsendes midt i måneden med 10 dagers betalingsfrist.

 

2.Dersom betaling ikke skjer innen fristen sendes 1.purring med 14 dagers betalingsfrist. Det blir beregnet forsinkelsesrente/morarente av utestående beløp.

 

      3. Hvis ikke 1.purring  betales innen fristens utløp, vil det komme en 2. purring/inkassovarsel med 14 dagers frist til å betale. Samtidig sender barnehagen varsel om at man mister plassen hvis inkassovarselet ikke betales innen fristen.

 

Fritak fra betaling ved barns sykdom:

Det er mulighet for å søke om fritak ved lengre alvorlig sykdom, lengre sykehusinnleggelse e.l. Skriftlig søknad må foreligge daglig leder samt attest fra lege/ sykehus.


Oppsigelse av plassen:

Oppsigelse av barnehageplass skal være skriftlig og inneholde: Barnets navn, fra hvilken dato det sies opp. Oppsigelse gjøres fortrinnsvis gjennom barnehageportalen IST.

Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. i måneden. Oppholdsbetaling og kostpenger betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden gjelder også de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og takker nei til plassen.

Endring av betaler:

Hvis mottaker av faktura for oppholdsbetaling endres, skal dette meldes skriftlig. Endring av betaler iverksettes fra den 1. i påfølgende måneden etter at melding er gitt.

Søskenmoderasjon:

Etter “forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3” yter kommunen tilskudd til moderasjonsordning for søskengrupper. Det gis 30% avslag på oppholdsbetaling  for 2.barn og 50% avslag på oppholdsbetaling for 3. barn.


Priser i Brattås barnehage pr 01.04.23:

Oppholdsbetaling 100% plass

3000*,-

Kostpenger             100%

524,-

Sum:

3524,-

*Oppholdsbetaling pr.01.01.23

Søskenmoderasjon: 

30% på oppholdsbetaling for søsken nr 1 50% for søsken nr 2.