Vedtekter:

 Dersom det takkes ja til plass i Brattås barnehage AS godtar man samtidig Brattås barnehages vedtekter og betalingsreglement. 

Vedtekter for Brattås barnehage AS  

 INNHOLDSFORTEGNELSE 
 1 Eierforhold 
  1.1 Eierform 
  2 Formål 
 3 Styringsorganer 
  3.1 Årsmøtet (alt. generalforsamling)  
  3.2 Samarbeidsutvalg 
  3.3 Foreldreråd 
 4 Opptak av barn
     4.1 Søknaden sendes 
 5 Foreldrebetaling/Oppsigelse      
     5.1 Foreldrebetaling 
     5.2 Oppsigelse 
    6 Åpningstider/Ferier/Planleggingsdager 
     6.1 Åpningstider 
     6.2 Ferier 
      6.3 Planleggingsdager 
    7  Leke- og oppholdsareal
    8 Intern kontroll
    9 Vikarordning  
    10 Politiattest 
    11 Taushetsplikt     
    12 Opplysningsplikt 
    13 Forsikring 
    14 Dugnad 
    15 Vedtektsendringer 

1 EIERFORHOLD 
Brattås barnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0 – 6 år. 

Aksjeselskap 

1.1 Barnehagens eierform er:
BRATTÅS BARNEHAGE AS (Aksjeselskap) Eiers/eierrepresentantens navn og adresse er: Bjarkø Eiendom AS Mølleveien 19 3140 Nøtterøy 

2 FORMÅL
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens§ 1)

3 STYRINGSORGANER
3.1 Styret i Brattås Barnehage AS
Styret er øverste myndighet i barnehagen. Det skal være en representant for de ansatte i barnehagens styre. Styremøter skal avholdes minst fire ganger i året.

3.2 Samarbeidsutvalg
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter). Samarbeidsutvalget består av 8 medlemmer hvorav 4 medlemmer velges av foreldreråd og 4 av de ansatte. Eier kan selv bestemme om de vil være med i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier. Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst 4 medlemmer av samarbeidsutvalget møte. Det skal skrives protokoll fra møtene. Samarbeidsutvalget skal:

-bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

-fastsette årsplan for barnehagen -gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).

-påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

3.3 Foreldreråd
Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal: -fremme foreldrenes fellesinteresser -bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen -være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen -forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen -Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

4 OPPTAK AV BARN
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. ( Barnehagelovens §12) Brattås barnhage har kun 100%(50t/uke) plasser som tilbys kunder gjennom Færder kommune sin nettbaserte barnehageportal. Opptak foretas av eierstyret (evt. etter innstilling fra barnehagens styrer) etter følgende kriterier og prioriteringer:

a) Funksjonshemmede barn har fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet.
b) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten §4-12 og 4-4
c)Søsken med lovmessig rett til plass(1)
d) Enslige forsørgere med lovmessig rett til plass(1)
e) barn av personal i barnehagen med lovmessig rett til plass(1)
f) Barn med lovmessig rett til plass bosatt i Færder kommune(1)
g) Barn av personal i Brattås barnehage uten lovmessig rett til plass
h ) Øvrige søkere- Ved opptak prioriteres barn bosatt i Færder kommune
i) Klage over opptaket behandles av Færder kommune
j) Søknadsfrist for det ordinære opptaket følger til enhver tid Færder kommunes retningslinjer for barnehageopptak. Færder kommune har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Se for øvrig Kommunens nettsider for utfyllende informasjon.

(1) Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett årjmf.barnehageloven §12a. Barnet har rett til plass i bostedskommune.

4.1 Søknad
Gjennomføres ved å søke elektronisk på Nøtterøy Kommune sine hjemmesider. Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre foreligger. Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.

5 FORELDEBETALING/OPPSIGELSE
5.1 Foreldrebetaling:
Foreldrebetaling følger “forskrift om foreldrebetaling i barnehager” fastsatt av departementet Foreldrebetalingen fastsettes av årsmøtet (generalforsamlingen) i Brattås Barnehage. Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Betalingen påløper for ubenyttet plass. Det betales for 11 måneder.Juli måned er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3.

5.2 Oppsigelse:
Ved mislighold av foreldrebetaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med umiddelbar virkning 14 dager etter at 1.purring/inkassovarsel er mottatt. Det er 2 måneders gjensidig oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. Dersom oppsigelser fra barn eller ansatte i barnehagen gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges. Foreldre/foresatte og barnehagens personale har en gjensidig forpliktelse til å samarbeide omkring saker som har betydning for barnets utvikling og relasjon til andre. Ved mislighold av disse forpliktelsene som at foreldre/foresatte motsetter seg samarbeid ved for eksempel å ikke delta på samarbeidsmøter med barnehagen som foreldre/dialogsamtaler og øvrige samarbeidsmøter som er av viktighet for barnets trivsel og utvikling, kan barnehageplassen i ytterste konsekvens bli sagt opp av barnehagen med 2 måneders varsel. Utfyllende informasjon vedrørende foreldrebetaling og oppsigelse av plass finnes i Barnehagens betalingsreglement.

6 ÅPNINGSTIDER/FERIER/ PLANLEGGINGSDAGER
6.1 Åpningstid
Barnehagens åpningstid er fra: kl. 0700 til kl. 1700 Barnehagen begynner nytt år: 1.august.
Barnehageåret løper frem til: 31.juli

6.2 Ferier
Barnehagen har stengt de tre siste ukene i juli samt offentlige høytids og helligdager. Juleaften, Nyttårsaften og Mandag, Tirsdag og Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.

Styret i barnehagen kan etter å ha drøftet dette med samarbeidsutvalget, beslutte å holde barnehagen stengt mellom jul og nyttår. Varsel om dette må gis innen den 10.12 angjeldende år.

I romjulen forutsettes det at minimum 8 barn melder seg på for at barnehagen skal holdes åpen. Påmelding er bindende Barnehagen holder stengt de tre dagene før skjærtorsdag. Barna må ha 4 uker ferie 3 av disse skal være sammenhengende og avvikles i juli.

6.3 Planleggingsdager
Barnehagen har: 5 planleggingsdager i året.
Disse dagene holder barnehagen stengt. Informasjon om disse dagene fremkommer i barnehagens planer og på barnehagens nettside.

6.4 Stenging av ekstraordinære grunner - hensynet til smittevern mm.
Barnehageeier skal gi ordinært tibud til alle barnehagebarn i virksomheter som nevnt i forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbrudd(Covid-19-Forskriften) § 12a første ledd.Skole og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Forskriften tillegger barnehageeier myndigheten til å beslutte redusert åpningstid dersom denne etter en samlet vurdering finner det nødvendig for å kunne drifte smittevernfaglig forsvarlig. Dette skal ikke skje uten at forholdet først er drøftet med samarbeidsutvalget.

7 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal er 750 m². Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4,0 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

8 INTERN-KONTROLL
Barnehagens intern-kontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med daglig leder ihht. lov om barnehager § 15. Barnehagens intern kontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen. Bygning og lekeplassutstyr skal befares og godkjennes minimum en gang pr. år. av eksternt firma som kan utstede sikkerhetsattest.

9 VIKARORDNING
Barnehagen har følgende vikarordning: Vi tilslutter oss vikar firma og har egne vikarer på huset. Politiattest skal også fremlegges for vikarer.

10 POLITIATTEST
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Det gjelder også der eiers representanter arbeider eller oppholder seg regelmessig i barnhagen.

11 TAUSHETSPLIKT
Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven (jfr. lov om barnehager §§ 21 – 23).

12 OPPLYSNINGSPLIKT
Alle ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet. Vi samarbeider også med andre offentlige instanser for å sikre barna best mulig oppfølging, herunder Pedagogisk- psykologisk tjeneste. Ve behov for innhenting av opplysninger vedrørende barnet skal det foreligge samtykke fra foreldrene. Enkeltsaker kan rådføres anonymt.

13 FORSIKRING
Barna er forsikret av barnehagen gjennom en kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder i barnehagens oppholdstid og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen. De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.

14 DUGNAD
Foreldre og foresatte er forpliktet til å delta på en dugnad per år av 2 timer. Det innkalles til dugnad på våren og høsten der foresatte for store barn har dugnad på våren og foresatte for småbarn har dugnad på høsten. Det er anledning til å få dugnadsoppdrag ved et annet tidspunkt enn selve dugnaden hvis man er forhindret i å møte.

15 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av disse vedtekter vedtas av styret i Brattås Barnehage AS etter uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering. Ved endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse. Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen, som skal påse at disse er i samsvar med lov om barnehager. Vedtektene er endret i Brattås barnehages eierstyre 10.11.20